Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Orchard CMS Video Portal Web App

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021

This template provides a easy way to deploy Orchard CMS on Azure App Service Web Apps with the Azure Media Services module enabled and configured.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
appName Name for the Azure Web App (.azurewebsites.net)
dbAdministratorLogin Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
nonAdminDatabaseUserName Non-admin database user. Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure