OpenShift Origin on RHEL (On Demand image) or CentOS

autor: Harold Wong
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-28

This template deploys OpenShift Origin consisting of a single master and a user-defined number of nodes.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation The base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
masterVmSize OpenShift Master VM size
nodeVmSize OpenShift Node VM(s) size
osImage OS to use for image - CentOS or RHEL
openshiftMasterHostname OpenShift Master hostname
openshiftMasterPublicIpDnsLabelPrefix OpenShift Master VM public IP DNS name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
nodeLbPublicIpDnsLabelPrefix OpenShift Nodes Load Balancer public IP DNS name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
nodePrefix OpenShift Node VM prefix
nodeInstanceCount Number of OpenShift nodes
adminUsername Admin username for both OS login and OpenShift login
adminPassword Password for OpenShift login
sshPublicKey SSH public key on all VMs
subscriptionId Azure Subscription ID
keyVaultResourceGroup Resource Group that contains the Key Vault
keyVaultName Name of the Key Vault
keyVaultSecret Key Vault Secret Name that contains the Private Key
defaultSubDomainType Default Subdomain type - xip.io or custom (defined in next parameter)
defaultSubDomain Default Subdomain for application routing (Wildcard DNS). Entry is ignored if defaultSubDomainType set to xipio

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openshift-origin-rhel/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openshift-origin-rhel/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure