Deploy Ubuntu VM with Open JDK and Tomcat

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2018

This template allows you to create a Ubuntu VM with OpenJDK and Tomcat. Currently custom script file is pulled temporarily from https link on raw.githubusercontent.com/snallami/templates/master/ubuntu/java-tomcat-install.sh. Once the VM is successfully provisioned, tomcat installation can be verified by accessing the http link [FQDN name or public IP]:8080/

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
javaPackageName java Package Name
tomcatPackageName tomcat Package Name
newStorageAccountName Name of the Storage Account
adminUsername Name of the Administrator
adminPassword Administrator Password
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmDnsName VM DNS Name
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/openjdk-tomcat-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/openjdk-tomcat-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure