Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

OMS Solution - Hyper-V Replica

autor: Ben Taylor
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName The name of your OMS Log Analytics workspace.
workspaceRegion The region of your OMS Log Analytics workspace.
automationAccountName The name of the Automation account to use. If this account exists, check the pricing tier and tags to make sure they match the exisitng account.
automationRegion The region the Automaiton account is located in.
automationPricingTier The pricing tier for the Automation account.
onPremisesRunAsUserName The username for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
onPremisesRunAsPassword The password for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
workSpaceID The Work Space ID for your OMS workspace.
workSpacePrimaryKey The Work Space Primary Key for your OMS workspace.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure