Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

OMS - Cloud Foundry Solution

autor: HDYA-BackFire
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template deploys default views, alerts and saved searches to your Log Analytics workspace. Please check [here](https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/tree/master/oms-cloudfoundry-solution) for detailed introductions and further instructions.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
omsWorkspaceName Input the name of your Log Analytic Workspace, a new workspace will be created if workspace with given name and location doesn't exist.
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
azureMonitorPricingModel Select Azure Monitor pricing model your subscription has enabled, NOTE that April 2018 pricing model would be enabled automatically if you onboard Azure Monitor later than April 2, 2018
omsWorkspaceSku Select the SKU for your workspace [This setting will be ignored if you enabled new pricing model April 2018]
cloudFoundryVersion Cloud Foundry environment has version 2.0+
systemMetricsProvider Select your provider of system metrics
actionGroupName The name of the action group for alert actions
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure