Pomiń nawigację

OMS - Cloud Foundry Solution

autor: HDYA-BackFire
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017

This template deploys default views, alerts and saved searches to your Log Analytics workspace. Please check [here](https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/tree/master/oms-cloudfoundry-solution) for detailed introductions and further instructions.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
omsWorkspaceName Input the name of your Log Analytic Workspace, a new workspace will be created if workspace with given name and location doesn't exist.
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
omsWorkspaceSku Select the SKU for your workspace
cloudFoundryVersion Cloud Foundry environment has version 2.0+
systemMetricsProvider Select your provider of system metrics
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure