Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Network Security Group Analytics

autor: dougbrad
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

Azure Network Security Group Analytics with Azure Log Analytics (OMS)

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specify the workspace name
location Specify the workspace region
LineChartBuilderBladeId Line Chart Builder Blade Id
NotableQueriesBuilderBladeId Notable Queries Builder Blade Id
LineChartBuilderTileId Line Chart Builder Tile Id
LineChartBuilderBladetabGroupId1 (brak opisu)
LineChartBuilderBladetabGroupId2 (brak opisu)
NotableQueriesBuilderBladetabGroupId1 (brak opisu)
NotableQueriesBuilderBladetabGroupId2 (brak opisu)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azurensg-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azurensg-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od dougbrad