The Azure Quickstart templates are currently available in English

OMS - Azure Storage Analytics Solution

autor: Volkan Coskun
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2017

Enables Azure Storage Analytics and Logs Solution in OMS. Solution collects Azure storage account inventory, storage usage metrics and audit logs into OMS workspace.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
deploymentNameSuffix Provide an unique deployment names for each deployment subsequent deployments
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create new or use an existing Log Analytic Workspace
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsWorkspaceType Specify the workspace type
linkedWorkspaceSKU Choose the SKU for linked workspace , only valid if omsWorkspaceType is Linked otherwise ignored.
collectAuditLogs This option creates extra collectors to collect and ingest storage audit logs
collectionFromAllSubscriptions Enables data collection from all subscriptions where Azure SPN has access
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Volkan Coskun