Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

OMS - Azure Resource Usage Solution

autor: Volkan Coskun
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create a new or use an existing log analytics workspace.
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the SKU for Log Analytics
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsDataIngestionFrequency Specify the Azure Usage data retrieval frequency
currency Specify the Azure Billing Currency
regionInfo Specify region for Azure BillingSee https://github.com/Azure/azure-content-nlnl/blob/master/articles/billing-countries-and-currencies.md for details.
locale Specify locale for Azure Billing. See https://github.com/Azure/azure-content-nlnl/blob/master/articles/billing-countries-and-currencies.md for details.
offerDurableId Specify the Azure Offer ID available in subscription details from Azure Portal
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
ingestSchedulerGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azure-resource-usage-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azure-resource-usage-solution/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Volkan Coskun