Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy Octopus Deploy 3.0 with a trial license.

autor: Paul Bouwer
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021

This template allows you to deploy a single Octopus Deploy 3.0 server with a trial license. This will deploy on a single Windows Server 2012R2 VM (Standard D2) and SQL DB (S1 tier) into the location specified for the Resource Group.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmAdminUsername Admin username for the Octopus Deploy Virtual Machine.
vmAdminPassword Admin password for the Octopus Deploy Virtual Machine.
networkDnsName Unique DNS Name used to access the Octopus Deploy server via HTTP or RDP.
sqlServerName Unique DNS Name for the SQL DB Server that will hold the Octopus Deploy data.
sqlAdminUsername Admin username for the Octopus Deploy SQL DB Server.
sqlAdminPassword Admin password for the Octopus Deploy SQL DB Server.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
vmSize Admin password for the Octopus Deploy web application.
vmName Admin password for the Octopus Deploy web application.
location Admin password for the Octopus Deploy web application.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/octopus/octopusdeploy3-single-vm-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/octopus/octopusdeploy3-single-vm-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure