Octopus Deploy Tentacle Agent

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2017

Deploy .NET applications to this virtual machine using Octopus Deploy, the most popular .NET deployment automation tool. Octopus Deploy is a friendly deployment automation tool. We use NuGet packages and conventions to make automated deployment easy. Octopus can automatically update configuration files, create IIS web sites and application pools, install Windows services, and a whole lot more.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmAdminUsername Admin username for the Virtual Machine.
vmAdminPassword Admin password for the Virtual Machine.
vmDnsName Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Size of the Virtual Machine.
tentacleOctopusServerUrl The URL of the Octopus Server with which to register.
tentacleApiKey The Api Key to use to register the Tentacle with the Octopus Server.
tentacleCommunicationMode The type of Tentacle - whether the Tentacle listens for requests from the Octopus Server, or actively polls the Octopus Server for requests.
tentaclePort The port on which the Tentacle should listen, when CommunicationMode is set to Listen, or the port on which to poll the Octopus Server, when CommunicationMode is set to Poll. By default, Tentacle's listen on 10933 and polls the Octopus Server on 10943.
tentacleRoles A comma delimited list of Roles to apply to the Tentacle.
tentacleEnvironments A comma delimited list of Environments in which the Tentacle should be placed.
tentaclePublicHostNameConfiguration How the Octopus Server should contact the Tentacle. Only required when CommunicationMode is 'Listen'.
tentacleCustomPublicHostName The custom public host name that the Octopus Server should use to contact the Tentacle. Only required when communicationMode is 'Listen' and publicHostNameConfiguration is 'Custom'.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure