Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming

autor: Ihor Leontiev
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template creates a GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack. All installation process based on Chocolately package manager

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location of ressources
vm_name Local name for the VM can be whatever you want
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Desired Size of the VM. Any valid option accepted but if you choose premium storage type you must choose a DS class VM size.
virtualNetwork_name (brak opisu)
nic_name (brak opisu)
publicIPAddress_name (brak opisu)
dnsprefix (brak opisu)
networkSecurityGroup_name (brak opisu)
setupChocolateyScriptFileName PowerShell script name to execute
_artifactsLocation Public uri location of PowerShell Chocolately setup script
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
chocoPackages List of Chocolatey packages to install separated by a semi-colon eg. linqpad;sysinternals

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/obs/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/obs/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure