Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

NetApp ONTAP Cloud with SQL

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

NetApp ONTAP Cloud, the leading enterprise storage operating system, is deployed using OnCommand Cloud Manager to deliver secure, proven NFS, CIFS and iSCSI data management for Azure cloud storage. A software-only storage service running the ONTAP storage operating system, ONTAP Cloud combines data control with enterprise-class storage features—such as data deduplication and compression—to minimize your Azure storage footprint. OnCommand Cloud Manager handles deployment and management of ONTAP Cloud, giving you a simple point-and-click environment to manage your storage and ease control of your data. This Quickstart deploys a production ready and secure environment which includes NetApp ONTAP Cloud, OnCommand Manager, backend SQL Server and Jump Server for accessing systems via remote Desktop.It follows standard recommended architecture & security best practices. See quickstart guide at http://bit.ly/otcguide before deploying the template.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name used for all VM's OS login
adminEmailAddress Enter Admin Email Address, used for NetApp OnCommand Manager GUI Login
adminPassword Password used for VM Login(Both Jump-VM & SQL-VM) and OnCommand Manager Portal Login.SVM Password is generated automatically and exported in output, See Deployment guide for more information.Enter a password that is between 12 and 50 characters in length. The password must contain at least one English letter and one number. The password must not contain non-English letters or admin.
netappOntapCloudLicenseType NetApp ONTAP cloud license.
azureADApplicationID Azure AD App ID, Check deployment guide for permissions required
azureADApplicationSecret AD App Secret.
sqlDataVolumeSize SQL Data volume size in GB, Min 100, Max 2000
_artifactsLocation Leave default if insure, The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken Leave blank if insure, The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR to allow for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format, you can always modify these later in NSG Settings
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/netapp/netapp-ontap-sql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/netapp/netapp-ontap-sql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure