Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Hyper-V Host Virtual Machine with nested VMs.

autor: Ryan Williams
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2021

Deploys a Virtual Machine to by a Hyper-V Host and all dependent resources including virtual network, public IP address and route tables.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.
HostPublicIPAddressName Resource Name for Public IP address attached to Hyper-V Host
virtualNetworkName Hyper-V Host and Guest VMs Virtual Network
virtualNetworkAddressPrefix Virtual Network Address Space
NATSubnetName NAT Subnet Name
NATSubnetPrefix NAT Subnet Address Space
hyperVSubnetName Hyper-V Host Subnet Name
hyperVSubnetPrefix Hyper-V Host Subnet Address Space
ghostedSubnetName Ghosted Subnet Name
ghostedSubnetPrefix Ghosted Subnet Address Space
azureVMsSubnetName Azure VMs Subnet Name
azureVMsSubnetPrefix Azure VMs Address Space
HostNetworkInterface1Name Hyper-V Host Network Interface 1 Name, attached to NAT Subnet
HostNetworkInterface2Name Hyper-V Host Network Interface 2 Name, attached to Hyper-V LAN Subnet
HostVirtualMachineName Name of Hyper-V Host Virtual Machine, Maximum of 15 characters, use letters and numbers only.
HostVirtualMachineSize Size of the Host Virtual Machine
HostAdminUsername Admin Username for the Host Virtual Machine
HostAdminPassword Admin User Password for the Host Virtual Machine

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure