Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Virtual Network NAT

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022

Deploy a NAT gateway and virtual machine

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmname Name of the virtual machine
vmsize Size of the virtual machine
vnetname Name of the virtual network
subnetname Name of the subnet for virtual network
vnetaddressspace Address space for virtual network
vnetsubnetprefix Subnet prefix for virtual network
natgatewayname Name of the NAT gateway
networkinterfacename Name of the virtual machine nic
publicipname Name of the NAT gateway public IP
nsgname Name of the virtual machine NSG
publicipvmname Name of the virtual machine public IP
publicipprefixname Name of the NAT gateway public IP
adminusername Administrator username for virtual machine
adminpassword Administrator password for virtual machine
location Name of resource group

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nat-gateway-1-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nat-gateway-1-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure