Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploys 1 MySQL PaaS instance and up to 5 read only replicas

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

This template will deploy a MySQL PaaS Server instance, and from 0 to 5 read only replicas. They will all be set on the same location as the master and replication will be automatically configured.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
serverName Server name for the MySQL PaaS instance and it's replicas (replicas will get a '-' attached to the end with the replica number).
location Location for the MySQL PaaS components to be deployed.
administratorLogin Administrator name for MySQL servers.
administratorLoginPassword Password for the MySQL server administrator.
vCPU Number of vCPUs for the MySQL Server instances to be deployed.
skuFamily Hardware generation for the MySQL Server instances to be deployed.
skuSizeMB Storage capacity for the MySQL Server instances to be deployed.
skuTier Performance tier for the MySQL Server instances to be deployed.
numberOfReplicas Number of replica instances to be deployed.
version MySQL version for the MySQL Server instances to be deployed.
enableAzureResources Enable Azure hosted resources to access the master instance.
backupRetentionDays Backup retention period.
geoRedundantBackup Enable or disable geo redundant backups.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure