Deploy a 3 node Percona XtraDB Cluster in Availability Zones

autor: Aaron Lower
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017

This template deploys a 3 node MySQL high availability cluster on CentOS 6.5 or Ubuntu 12.04

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for the VM, only certain regions support zones during preview.
adminUsername user name to ssh to the VMs
adminPassword password to ssh to the VMs
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
dbSubnetName subnet name for the MySQL nodes
vnetAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
dbSubnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnet
vmIPs IP Addresses for the 3 VMs
vmNamePrefix host name prefix for the VMs
imagePublisher publisher for the VM OS image
imageOffer VM OS name
imageSKU VM OS version
customScriptCommandToExecute bash script command line
storageAccountType Storage account type for the data disks
_artifactsLocation Linked Templates base url
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-ha-pxc-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-ha-pxc-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure