Multi VM Template with Chef Agent

autor: KundanaP
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-28

Deploys multiple Ubuntu VMs with Chef

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName Unique Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
vmDnsName DNS name for the VM
numberOfInstances Number of VM instances to create, default is 2
availabilitySetName Availability Set name for the VMs
adminUserName Admin user name for the Virtual Machines
adminPassword Admin password for the Virtual Machines
imagePublisher Publisher for the OS image, the default is Canonical
imageOffer The name of the image offer. The default is Ubuntu
imageSKU Version of the image. The default is 14.04.2-LTS
vmSize VM Size
chef_node_name Unique name for the node (VM) in the Chef Organization
chef_server_url Organization URL for the Chef Server. Example https://ChefServerDnsName.cloudapp.net/organizations/Orgname
validation_client_name Validator key name for the organization. Example : MyOrg-validator
runlist Optional Run List to Execute
validation_key JSON Escaped Validation Key

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od KundanaP