Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Multi tier App with NSG, ILB, AppGateway

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newDBStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the DB Virtual Machine disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
appVmNamePrefix Prefix for the name of Application servers
dbVmNamePrefix Prefix for the name of Database servers
vmSize Size of the VM
publicIPAddressType Type of public IP address
appServersPublicIPPrefix Prefix for the name of Database servers
skuName Sku Name
appGatewayCapacity Number of instances of the Application Gateway
multitierILB Internal Load Balancer name
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter, 2019-Datacenter.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure