Deploy Moodle on Ubuntu on a single VM.

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016

This template deploys Moodle as a LAMP application on Ubuntu. It creates a single Ubuntu VM and does a silent install of MySQL, Apache and PHP on it. It then deploys Moodle, and if selected, the Microsoft Office 365 plugins for Moodle on it. After the deployment is successful, you can go to /moodle to start congfiguring Moodle.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
vmSize The size of the VM.
moodleVersion The Moodle version you want to install.
installOfficePlugins Do you want to install the Office 365 plugins for Moodle?

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-singlevm-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-singlevm-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure