Moodle LMS on Azure IaaS

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-05

This template deploys a scalable architecture for running Moodle Learning Management System on top of Azure IaaS VMs. It creates a VMScaleSet (Ubuntu Linux 14.04 based) running Apache+PHP 5.6 for Moodle. It also deploys a MariaDb 10.1 Active-Active cluster (Galera) for the database and a GlusterFS cluster for hosting the Application Code and the MOODLEDATA folder shared accross all the nodes of the VMSS. Additional Info: *** Azure Backup can be enable in the relevant VMs. *** Moodle version can be selected for installation. *** Application files are installed in the /moodle/html/moodle folder. *** MOODLEDATA folder is mount at /moodle/moodledata; *** SSL valid certificates can be installed at /moodle/certs and will be recognized by Apache. *** An Azure Redis Cache is also deployed and can be used within Moodle for it's Application and Session Cache.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
resourcesPrefix Prefix of storage account name, network, virtual machines, and so on
vNetAddressSpace Address range for the Moodle virtual network - presumed /16 - further subneting during vnet creation
moodleVersion The Moodle version you want to install.
glusterTshirtSize VM size for the gluster nodes
mariaDbTshirtSize VM size for the mariadb nodes
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
mySqlUserPassword my sql regular user password
mySqlRootPassword my sql root user password
applyScriptsSwitch Switch to process or bypass all scripts/extensions
azureBackupSwitch Switch to configure AzureBackup and enlist VM's

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure