Moodle autoscale with db/redis

autor: CatalystAUInf
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017

Deploys an autoscaling Moodle cluster with objectfs storage, Azure redis, Azure MySQL/Postgres, and Elasticsearch. Can be configured for very small or very large sites. Deploys frontend components to a private network with a jumphost to access nodes. Requires keyed SSH access.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
applyScriptsSwitch Switch to process or bypass all scripts/extensions
azureBackupSwitch Switch to configure AzureBackup and enlist VM's
blobStorageAccountType Blob Storage Account type
dbServerType Database type
controllerVmSku VM size for the controller node
autoscaleVmSku VM size for autoscaled nodes
autoscaleVmCount Maximum number of autoscaled nodes
elasticVmSku VM size for the elastic search nodes
firewallRuleName Database firewall rule name
gatewaySubnet name for Virtual network gateway subnet
gatewayType Virtual network gateway type
glusterVmSku VM size for the gluster nodes
glusterDiskSize Size per disk for gluster nodes
glusterDiskCount Number of disks in raid0 per gluster node
moodleVersion The Moodle version you want to install.
dbLogin Database admin username
siteURL URL for Moodle site
skuCapacityDTU Postgresql database trasaction units
skuFamily Postgresql sku family
skuName Postgresql sku name
skuSizeMB Postgresql sku size in mb
skuTier Postgresql sku tier
sshPublicKey ssh public key
sshUsername ssh user name
sslEnforcement Postgresql SSL connection
postgresVersion Postgresql version
mysqlVersion Mysql version
vNetAddressSpace Address range for the Moodle virtual network - presumed /16 - further subneting during vnet creation
vpnType Virtual network gateway vpn type

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-scalable-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure