Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Metric alert rule with a dynamic threshold

autor: hutzleo
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

This template creates a metric alert rule that monitors the CPU Percentage metric of a virtual machine using a dynamic threshold condition type.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
alertName Name of the alert
alertDescription Description of alert
alertSeverity Severity of alert {0,1,2,3,4}
isEnabled Specifies whether the alert is enabled
resourceId Full Resource ID of the resource emitting the metric that will be used for the comparison. For example /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000-00000000/resourceGroups/ResourceGroupName/providers/Microsoft.compute/virtualMachines/VM_xyz
metricName Name of the metric used in the comparison to activate the alert.
operator Operator comparing the current value with the threshold value.
alertSensitivity Tunes how 'noisy' the Dynamic Thresholds alerts will be: 'High' will result in more alerts while 'Low' will result in fewer alerts.
numberOfEvaluationPeriods The number of periods to check in the alert evaluation.
minFailingPeriodsToAlert The number of unhealthy periods to alert on (must be lower or equal to numberOfEvaluationPeriods).
ignoreDataBefore Use this option to set the date from which to start learning the metric historical data and calculate the dynamic thresholds (in ISO8601 format, e.g. '2019-12-31T22:00:00Z').
timeAggregation How the data that is collected should be combined over time.
windowSize Period of time used to monitor alert activity based on the threshold. Must be between five minutes and one hour. ISO 8601 duration format.
evaluationFrequency how often the metric alert is evaluated represented in ISO 8601 duration format

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/monitoring-dynamic-metric-alert/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/monitoring-dynamic-metric-alert/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure