Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy an Autoscale Setting for Virtual Machine ScaleSet

autor: Andy Shen
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

This template allows you to deploy an autoscale policy for Virtual Machine ScaleSet resource.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for the resources.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
windowsOSVersion The Windows version for the VM.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure.
instanceCount Number of VM instances (1000 or less).
adminUsername Admin username.
adminPassword Admin password.
minimumCapacity The minimum capacity. Autoscale engine will ensure the instance count is at least this value.
maximumCapacity The maximum capacity. Autoscale engine will ensure the instance count is not greater than this value.
defaultCapacity The default capacity. Autoscale engine will preventively set the instance count to be this value if it can not find any metric data.
metricName The metric name.
metricThresholdToScaleOut The metric upper threshold. If the metric value is above this threshold then autoscale engine will initiate scale out action.
metricThresholdToScaleIn The metric lower threshold. If the metric value is below this threshold then autoscale engine will initiate scale in action.
changePercentScaleOut The percentage to increase the instance count when autoscale engine is initiating scale out action.
changePercentScaleIn The percentage to decrease the instance count when autoscale engine is initiating scale in action.
autoscaleEnabled A boolean to indicate whether the autoscale policy is enabled or disabled.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-autoscale-vmss-simplemetricbased/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-autoscale-vmss-simplemetricbased/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure