Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a new action groupn on Azure.

autor: Arpit Jain
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

This template creates a new Action group on Azure, this action group can be then used for configuring alerts on Azure.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
actionGroupName Unique name (within the Resource Group) for the Action group.
actionGroupShortName Short name (maximum 12 characters) for the Action group.
emailReceivers The list of email receivers that are part of this action group.
smsReceivers The list of SMS receivers that are part of this action group.
webhookReceivers The list of webhook receivers that are part of this action group.
itsmReceivers The list of ITSM receivers that are part of this action group
azureAppPushReceivers The list of AzureAppPush receivers that are part of this action group
automationRunbookReceivers The list of AutomationRunbook receivers that are part of this action group.
voiceReceivers The list of voice receivers that are part of this action group.
logicAppReceivers The list of logic app receivers that are part of this action group.
azureFunctionReceivers The list of azure function receivers that are part of this action group.
armRoleReceivers The list of ARM role receivers that are part of this action group. Roles are Azure RBAC roles and only built-in roles are supported.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure