Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

MongoDB Sharding Cluster

autor: 251744647
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS and enables Zabbix monitoring

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for all resources
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
mongoAdminUsername MongoDB Administrator user name used when provisioning MongoDB sharding cluster
mongoAdminPassword MongoDB Administrator password used when provisioning MongoDB sharding cluster
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible router nodes. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
centOsVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, and choose AzureChinaCloud for Mooncake (Azure China Cloud).
numDataDisks The number of data disks on each shard node. We will use Raid0 for the data disks to improve performance. On each shard.
sizeOfDataDiskInGB The size of each data disk, the value is between 1 and 1023.
routerNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the router nodes
configNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning config nodes
replicaNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning replica set nodes
zabbixServerIPAddress The zabbix server IP which will monitor the mongodb nodes' mongodb status. Null means no zabbix server.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
_artifactsChinaLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsChinaLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-sharding-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-sharding-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure