Pomiń nawigację

MongoDB Replica Set

autor: 251744647
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018

This template deploys a MongoDB Replica Set on CentOS and enables Zabbix monitoring

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
mongoAdminUsername MongoDB Administrator user name used when provisioning MongoDB replica set
mongoAdminPassword MongoDB Administrator password used when provisioning MongoDB replica set
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible primary node. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, and choose AzureChinaCloud for Mooncake (Azure China Cloud).
sizeOfDataDiskInGB The size of each data disk, the value is between 1 and 1023. We use 4 data disks on each VM for raid0 to improve performance.
centOsVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version.
secondaryNodeCount Number of MongoDB secondary node (2 is the default), the value should be even numbers, like 2, 4, or 6. And 6 is the maximum number of secondary nodes.
primaryNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the primary node
secondaryNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning secondary node(s)
zabbixServerIPAddress The zabbix server IP which will monitor the mongodb nodes' mongodb status. Null means no zabbix server.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-replica-set-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-replica-set-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure