Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

MongoDB Replica Set

autor: 251744647
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template deploys a MongoDB Replica Set on CentOS and enables Zabbix monitoring

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
mongoAdminUsername MongoDB Administrator user name used when provisioning MongoDB replica set
mongoAdminPassword MongoDB Administrator password used when provisioning MongoDB replica set
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible primary node. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sizeOfDataDiskInGB The size of each data disk, the value is between 1 and 1023. We use 4 data disks on each VM for raid0 to improve performance.
centOsVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version.
secondaryNodeCount Number of MongoDB secondary node (2 is the default), the value should be even numbers, like 2, 4, or 6. And 6 is the maximum number of secondary nodes.
primaryNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the primary node
secondaryNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning secondary node(s)
zabbixServerIPAddress The zabbix server IP which will monitor the mongodb nodes' mongodb status. Null means no zabbix server.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-replica-set-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-replica-set-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure