Pomiń nawigację

Install MongoDB on CentOS with Custom Script Linux Extension

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016

This template deploys Mongo DB on a CentOS Virtual Machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName Unique name of the storage account
dnsNameForPublicIP Unique FQDN for the VM
adminUsername Desired admin username to log on to the VM
adminPassword Desired passworde to log on to the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Desired VM size
publicIPAddressName Name of the public IP address
vmName Name of the VM
virtualNetworkName Name of the virtual network
nicName Name of the virtual network adapter
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure