Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Nodejs front-end and MongoDB cluster on Ubuntu VMs

autor: Oz
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template creates a front-end Nodejs service and a multi-server MongoDB deployment on Ubuntu virtual machines, and configures the MongoDB installation for high availability

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines (which also becomes a system user administrator in MongoDB)
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines (which is also a password for the system administrator in MongoDB)
virtualNetworkName The arbitrary name of the virtual network provisioned for the MongoDB deployment
subnetName Subnet name for the virtual network that resources will be provisioned in to
addressPrefix The network address space for the virtual network
subnetPrefix The network address space for the virtual subnet
nodeAddressPrefix The IP address prefix that will be used for constructing a static private IP address for each node in the cluster
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the front end Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the front end VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 12.04.2-LTS, 12.04.3-LTS, 12.04.4-LTS, 12.04.5-LTS, 12.10, 14.04.5-LTS, 14.10, 15.10.
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the MongoDB environment
tshirtSize T-shirt size of the MongoDB deployment
replicaSetName The name of the MongoDB replica set
replicaSetKey The shared secret key for the MongoDB replica set
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-nodejs-high-availability/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-nodejs-high-availability/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure