Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

MongoDB on Ubuntu VMs

autor: Valery M
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021

This template creates a multi-server MongoDB deployment on Ubuntu virtual machines, and configures the MongoDB installation for high availability

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines (which also becomes a system user administrator in MongoDB)
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines (which is also a password for the system administrator in MongoDB)
storageAccountNamePrefix Unique namespace for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed (this name will be used as a prefix to create one or more storage accounts as per t-shirt size)
storageAccountType Storage account type to be provisioned
vmSeries Virtual machine series to use for data nodes in cluster
virtualNetworkName The arbitrary name of the virtual network provisioned for the MongoDB deployment
subnetName Subnet name for the virtual network that resources will be provisioned in to
addressPrefix The network address space for the virtual network
subnetPrefix The network address space for the virtual subnet
nodeAddressPrefix The IP address prefix that will be used for constructing a static private IP address for each node in the cluster
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the MongoDB environment
tshirtSize T-shirt size of the MongoDB deployment
osFamily The target OS for the virtual machines running MongoDB
replicaSetName The name of the MongoDB replica set
replicaSetKey The shared secret key for the MongoDB replica set
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-high-availability/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-high-availability/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Valery M