Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

min.io Azure Gateway

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location of all resources to be deployed
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
virtualNetworkSubnetAddressPrefix Subnet address space.
agentPoolVmSku VM SKU for AKS user node pool
maxpods AKS max pods per node
nodecount Initial node count for AKS user node pool
mincount Min count for AKS user node pool autoscaling
maxcount Max count for AKS user node pool autoscaling
linuxSSHKey Public key for SSH authentication
adminUsername Linux admin username for AKS cluster nodes
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access artifacts
utcValue (brak opisu)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure