Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

autor: Guy Bowerman
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2018

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
minecraftUser Your Minecraft user name
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
adminPassword Password for the admin user name.
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
level-name Name of your world
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
white-list Only ops and whitelisted players can connect
enable-command-block enable command blocks
spawn-monsters Enables monster spawning
generate-structures Generates villages etc.
level-seed Add a seed for your world
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure