Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

autor: Guy Bowerman
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
enable-command-block enable command blocks
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
generate-structures Generates villages etc.
level-name Name of your world
level-seed Add a seed for your world
minecraftLauncherLocation Location of the Minecraft server .jar launcher
location Location for all resources.
minecraftUser Your Minecraft user name
spawn-monsters Enables monster spawning
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
white-list Only ops and whitelisted players can connect

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minecraft/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minecraft/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure