Memcached service cluster using multiple Ubuntu VMs

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018

This template creates one or more memcached services on Ubuntu 14.04 VMs in a private subnet. It also creates one publicly accessible Apache VM with a PHP test page to confirm that memcached is installed and accessible.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName Unique name of the new storage account that will be created to store virtual machine VHDs
domainName Domain name of the publicly accessible Apache test web server
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
memcachedVmSize Size of the memcached virtual machine
apacheVmSize Size of the Apache virtual machine
numberOfMemcachedInstances Number of memcached virtual machines to provision
virtualNetworkName Virtual network name
addressPrefix Virtual network address prefix
subnetDmzName Name of the DMZ subnet for VMs that will be accessible from the web
subnetDmzPrefix Address prefix for the DMZ subnet
subnetMemcachedName Name of the Memcached subnet for VMs that are accessible from the DMZ but do not have public IPs
subnetMemcachedPrefix Address prefix for the Memcached subnet
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/memcached-multi-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/memcached-multi-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure