The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create MATLAB Distributed Computing Server™ cluster

autor: Yiding Zhou
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016

Create MATLAB Distributed Computing Server™ cluster

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsLabelPrefix DNS Label where the client node will be exposed. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User name for all Virtual Machine in the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
vmSizeClient Size of the Matlab client nodes.
vmSizeMJS Size of the MJS node.
vmSizeWorker Size of the worker nodes.
numWorkerVms Number of VMs to create that run the workers. Client and MJS VM don't count into this number.
numWorkerOnMJS Number of workers running on the master MJS VM. Zero is the default and recommended. -1 means auto detecting based on cpu cores.
numWorkersWorker Number of workers running on each worker VM. -1 will create one worker per core.
imageUri The URL to the disk image in blob that will be used to create all VMs
vhdContainer This is the container URL that will hold all VHDs for the VMs
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/matlab-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Yiding Zhou