Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create Azure Maps SAS token stored in an Azure Key Vault

autor: Daniel Stack
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2021

This template deploys and Azure Maps account and lists a Sas token based on the provided User Assigned identity to be stored in an Azure Key Vault secret.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Specifies the location for all the resources.
keyVaultName Specifies the resourceId of the key vault.
accountName The name for the Azure Maps account.
userAssignedIdentityResourceId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
userAssignedIdentityPrincipalId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
pricingTier The pricing tier for the account. Use S0 for small-scale development. Use S1 or G2 for large-scale applications.
kind The pricing tier for the account. Use Gen1 for small-scale development. Use Gen2 for large-scale applications.
startDateTime Current Universal DateTime in ISO 8601 'u' format to be used as start of the SAS Token.
duration The duration of the SAS Token, P1Y is maximum, ISO 8601 format is expected.
maxRatePerSecond The approximate maximum rate per second the SAS token can be used.
signingKey The specified signing key which will be used to create the SAS Token.
allowedOrigins The specified application's web host header origins (example: https://www.azure.com) which the Maps account allows for Cross Origin Resource Sharing (CORS).

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure