Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an Azure Machine Learning service workspace.

autor: jloeffler7
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2022

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for workspace.
identityType Specifies the identity type of the Azure Machine Learning workspace.
primaryUserAssignedIdentityResourceGroup Specifies the resource group of user assigned identity that represents the Azure Machine Learing workspace.
primaryUserAssignedIdentityName Specifies the name of user assigned identity that represents the Azure Machine Learing workspace.
cmkUserAssignedIdentityResourceGroup Specifies the resource group of user assigned identity that needs to be used to access the key for encryption.
cmkUserAssignedIdentityName Specifies the name of user assigned identity that needs to be used to access the key for encryption.
tagValues Tags for workspace, will also be populated if provisioning new dependent resources.
storageAccountOption Determines whether or not a new storage should be provisioned.
storageAccountName Name of the storage account.
storageAccountType (brak opisu)
storageAccountBehindVNet Determines whether or not to put the storage account behind VNet
storageAccountResourceGroupName Resource group name of the storage account if using existing one
keyVaultOption Determines whether or not a new key vault should be provisioned.
keyVaultName Name of the key vault.
keyVaultBehindVNet Determines whether or not to put the storage account behind VNet
keyVaultResourceGroupName Resource group name of the key vault if using existing one
applicationInsightsOption Determines whether or not new ApplicationInsights should be provisioned.
applicationInsightsName Name of ApplicationInsights.
applicationInsightsResourceGroupName Resource group name of the application insights if using existing one.
containerRegistryOption Determines whether or not a new container registry should be provisioned.
containerRegistryName The container registry bind to the workspace.
containerRegistrySku (brak opisu)
containerRegistryResourceGroupName Resource group name of the container registry if using existing one.
containerRegistryBehindVNet Determines whether or not to put container registry behind VNet.
vnetOption Determines whether or not a new VNet should be provisioned.
vnetName Name of the VNet
vnetResourceGroupName Resource group name of the VNET if using existing one.
vnetLocation Required if existing VNET location differs from workspace location
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetOption Determines whether or not a new subnet should be provisioned.
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
adbWorkspace Azure Databrick workspace to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id. Required when encryption is enabled
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri. Required when encryption is enabled
privateEndpointType (brak opisu)
encryption_cosmosdb_armid Specifies customer managed cosmosDB for CMK workspace
encryption_storage_armid Specifies customer managed storage for CMK workspace
encryption_search_armid Specifies customer managed search for CMK workspace

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-workspace-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-workspace-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure