Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an Azure Machine Learning service workspace.

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. The example shows how to configure Azure Machine Learning for encryption with a customer-managed encryption key.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
name Specifies the name of the deployment.
environment Specifies the name of the environment.
location Specifies the location of the Azure Machine Learning workspace and dependent resources.
hbi_workspace Specifies whether to reduce telemetry collection and enable additional encryption.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with the customer managed key.
cmk_keyvault_id Specifies the customer managed keyvault Resource Manager ID.
cmk_keyvault_key_uri Specifies the customer managed keyvault key uri.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-workspace-cmk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-workspace-cmk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure