Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Machine Learning end-to-end secure setup

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022

This set of Bicep templates demonstrates how to set up Azure Machine Learning end-to-end in a secure set up. This reference implementation includes the Workspace, a compute cluster, compute instance and attached private AKS cluster.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
prefix Prefix for all resource names.
location Azure region used for the deployment of all resources.
tags Set of tags to apply to all resources.
vnetAddressPrefix Virtual network address prefix
trainingSubnetPrefix Training subnet address prefix
scoringSubnetPrefix Scoring subnet address prefix
azureBastionSubnetPrefix Bastion subnet address prefix
deployJumphost Deploy a Bastion jumphost to access the network-isolated environment?
dsvmJumpboxUsername Jumphost virtual machine username
dsvmJumpboxPassword Jumphost virtual machine password
amlComputePublicIp Enable public IP for Azure Machine Learning compute nodes
amlComputeDefaultVmSize VM size for the default compute cluster

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure-v1-legacy-mode/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure-v1-legacy-mode/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure