The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

autor: Larry Franks
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred to as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with the customer managed key.
cmk_keyvault_id Specifies the customer managed keyvault Resource Manager ID.
resource_cmk_uri Specifies the customer managed keyvault key uri.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-encrypted-workspace/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-encrypted-workspace/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure