Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

User assigned identity role assignment template

autor: zhaomuzhi
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

A template that creates role assignments of user assigned identity on resources that Azure Machine Learning workspace depends on

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
primaryUserAssignedIdentityResourceGroup Resource group of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
primaryUserAssignedIdentityName Resource name of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
assignWorkspaceResourceGroup If assign AML workspace resource group permissions.
workspaceResourceGroup Resource group of AML workspace resource group.
assignWorkspaceKeyVault If assign AML workspace keyvault permissions.
workspaceKeyVaultResourceGroup Resource group of AML workspace key vault.
workspaceKeyVaultName Resource name of AML workspace key vault.
assignWorkspaceStorageAccount If assign AML workspace storage account permissions.
workspaceStorageAccountResourceGroup Resource group of AML workspace storage account.
workspaceStorageAccountName Resource name of AML workspace storage account.
assignWorkspaceContainerRegistry If assign AML workspace container registry permissions.
workspaceContainerRegistryResourceGroup Resource group of AML workspace container registry.
workspaceContainerRegistryName Resource name of AML workspace container registry.
assignWorkspaceDataBrick If assign AML workspace linked Azure DataBrick permissions.
workspaceDataBrickResourceGroup Resource group of AML workspace linked Azure DataBrick.
workspaceDataBrickName Resource name of AML workspace linked Azure DataBrick.
assignWorkspaceCMKKeyVault If assign keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace permissions.
workspaceCMKKeyVaultResourceGroup Resource group of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.
workspaceCMKKeyVaultName Resource name of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure