Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an Azure SQL Datastore

autor: Achal Jain
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datastoreName The name of the datastore, case insensitive, can only contain alphanumeric characters and underscore
sqlServerName The SQL server name.
authenticationType Authentication type
userNameOrClientId The username of the database user or service principal/application ID.
passwordOrClientSecret The password of the database user or service principal's secret.
tenantId This is ignored if SQL Authentication is selected.
databaseName The database name.
authorityUrl Optional : Authority url used to authenticate the user.
resourceUrl Optional : Determines what operations will be performed on the database.
endpoint Optional : The endpoint of the sql server.
skipValidation Optional : If set to true, the call will skip datastore validation. Defaults to false
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-sql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-sql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure