Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

autor: Achal Jain
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specifies name of workspace to create in Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
datastoreCount Specifies the number of datastores to be created.
datasetCount Specifies the number of datasets to be created.
storageAccountName The name for the storage account to created and associated with the workspace.
containerName The container name.
keyVaultName The name for the key vault to created and associated with the workspace.
tenantId Specifies the tenant ID of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API.
applicationInsightsName The name for the application insights to created and associated with the workspace.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure