The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning service workspace.

autor: Guanyu Wang
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
storageAccountNewOrExisting (brak opisu)
storageAccountName (brak opisu)
storageAccountType (brak opisu)
storageAccountResourceGroupName (brak opisu)
keyVaultNewOrExisting Determines whether or not a key vault should be provisioned.
keyVaultName (brak opisu)
keyVaultResourceGroupName (brak opisu)
applicationInsightsNewOrExisting (brak opisu)
applicationInsightsName (brak opisu)
applicationInsightsResourceGroupName (brak opisu)
containerRegistry The container registry resource id if you want to create a link to the workspace.
adbWorkspace Azure Databrick workspace resource id to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id.
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Guanyu Wang