Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning compute instance

autor: vijetajo
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace to which compute instance will be deployed
computeName Specifies the name of the Azure Machine Learning compute instance to be deployed
location Location of the Azure Machine Learning workspace.
vmSize The VM size for compute instance
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute instance in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute instance in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute instance in.
tenantId AAD tenant id of the user to which compute instance is assigned to
objectId AAD object id of the user to which compute instance is assigned to
inlineCommand inline command
creationScript.cmdArguments Specifies the cmd arguments of the creation script in the storage volume of the Compute Instance.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure