The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning compute cluster.

autor: ragargms
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

This template creates an Azure Machine Learning compute cluster.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning Workspace which will contain this compute.
clusterName Specifies the name of the Azure Machine Learning Compute cluster.
minNodeCount The minimum number of nodes to use on the cluster. If not specified, defaults to 0
maxNodeCount The maximum number of nodes to use on the cluster. If not specified, defaults to 4.
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.
adminUserName The name of the administrator user account which can be used to SSH into nodes. It must only contain lower case alphabetic characters [a-z].
adminUserPassword The password of the administrator user account.
vmSize The size of agent VMs. More details can be found here: https://aka.ms/azureml-vm-details.
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute in.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-amlcompute/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-amlcompute/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure