Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create an Azure Machine Learning aks compute.

autor: ragargms
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
computeName The exposed port for the compute instance.
dnsServiceIP The exposed port for the compute instance.
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute in.
location The exposed port for the compute instance.
dockerBridgeCidr The exposed port for the compute instance.
serviceCidr The exposed port for the compute instance.
agentVmSize The Azure VM size of the agent VM nodes. This cannot be changed once the cluster is created.
agentCount The number of agent nodes in the Container Service..
cert The SSL cert data in PEM format encoded as base64 string
key The SSL key data in PEM format encoded as base64 string.
cname The CName of the cert.
leafDomainLabel The leaf domain label of public endpoint.
overwriteExistingDomain Value indicating whether to overwrite existing domain label.
renew Value indicating whether to renew certificate.
sslStatus SSL status. Allowed values are Enabled and Disabled.
workspaceName The exposed port for the compute instance.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure