Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Copy FTP files to Azure Blob logic app

autor: Jeff Hollan
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

This template allows you to create a Logic app triggers on files in an FTP server and copies them to an Azure Blob container. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
logicAppName The name of the logic app.
azureBlobAccountName Account name of the Azure Blob storage account.
azureBlobAccessKey Account key of the Azure Blob storage account.
azureBlobConnectionName The name of the Azure Blob connection being created.
ftpServerAddress The address of the FTP server.
ftpUsername The username for the FTP server.
ftpPassword The password for the FTP server.
ftpServerPort The port for the FTP server.
ftpConnectionName The name of the FTP connection being created.
ftpFolderPath The path to the FTP folder you want to listen to.
blobContainerPath The container/path of the folder you want to add files to.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-ftp-to-blob/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-ftp-to-blob/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure