Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Call custom APIs from Azure Logic Apps

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Although Logic Apps provides hundreds of connectors for various services, you might want to call APIs that run your own code. One of the easiest and most scalable ways to host your own web APIs is by using Azure App Service. This template deploys a Web app for your custom API and secures that API by using Azure Active Directory authentication.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
tenantId The tenant ID that you Azure subscription is in.
webAppName The name of the Web app.
webAppClientId The client ID of the application identity that is used to secure the Web app.
logicAppName The name of the logic app to create.
logicAppClientID The client ID of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
logicAppClientSecret The client secret (key or password) of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
svcPlanName The name of the App Service plan to create for hosting the logic app.
sku The pricing tier for the App Service plan.
svcPlanSize The instance size of the app.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure