Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
serviceBusNamespace The Service Bus namespace name. This value should be globally unique!
clientLogicApp Name of the client Logic App
backendLogicApp Name of the backend Logic App
transformationLogicApp Name of the transformation Logic App
messageRoutingTopic The name of the topic for routing messages.
clientLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the client Logic App.
backendLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the backend Logic App.
transformationLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the transformation Logic App.
serviceBusConnection The name of the connection to Service Bus created for Logic Apps.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure