Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Logic Apps - AS2 Send Receive

autor: vinaysingh123
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Creates integration accounts for two partners, Contoso and Fabrikam, including the artifacts for partners and agreements. The template also creates logic apps between Fabrikam Sales and Contoso to demonstrate synchronous AS2 Send Receive. The template also creates logic apps between Fabrikam Finance and Contoso, which demonstrate asynchronous AS2 Send Receive.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
contosoIntegrationAccountName Name of the Integration Account.
fabrikamIntegrationAccountName Name of the Integration Account.
contosoAS2ReceiveLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamSalesAS2SendLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamFinanceAS2SendLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamFinanceAS2ReceiveMDNLogicAppName Name of the Logic App.
location Location of the Logic App.
contoso_AS2_Connection_Name Name of the AS2 connection.
fabrikam_AS2_Connection_Name Name of the AS2 connection.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-as2-send-receive/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-as2-send-receive/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure