Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Log Analytics workspace with solutions and data sources

autor: tw3lveparsecs
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2022

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location of the workspace
name Name of the workspace
sku Sku of the workspace
retentionInDays The workspace data retention in days. Allowed values are per pricing plan. See pricing tiers documentation for details.
solutions Solutions to add to workspace
automationAccountName Name of automation account to link to workspace
dataSources Datasources to add to workspace
enableDeleteLock Enable lock to prevent accidental deletion
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountName Storage account name. Only required if enableDiagnostics is set to true.
diagnosticStorageAccountResourceGroup Storage account resource group. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure