Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a cross-region load balancer

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

This template creates a cross-region load balancer with a backend pool containing two regional load balancers. Cross-region load balancer is currently available in limited regions. The regional load balancers behind the cross-region load balancer can be in any region.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
projectName Specifies a project name that is used for generating resource names.
location-cr Specifies the location for the cross-region load balancer. Available in limited regions.
location-r1 Specifies the location for the regional load balancer.
location-r2 Specifies the location for the regional load balancer.
adminUsername Specifies the virtual machine administrator username.
adminPassword Specifies the virtual machine administrator password.
vmSize Size of the virtual machine

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-cross-region/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-cross-region/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure